MP3.com - Free music downloads, radio, lyrics, songs, and playlists

Leo Valdez

0 Shouts   -   548 Scrobbles

Top Songs

Total plays on Last.fm over the last 6 months
  1. Magsimula Ka  -  197 plays
  2. Kampana Ng Simbahan  -  119 plays
  3. Sa Iyo Ang Araw, Sa Akin Ang Gabi  -  13 plays
  4. Minamahal Kita  -  11 plays
  5. Dahil Sa Isang Bulaklak  -  10 plays
Show More (5)